Προεμφυτευτικός γενετικός έλεγχος
[Pre - implantation Genetic Screening (PGS)]

Ο προεμφυτευτικός έλεγχος είναι μια τεχνική με την οποία μπορούμε να αξιολογήσουμε τα έμβρυα για τυχόν γενετικές ανωμαλίες. Περιλαμβάνει τη λήψη δείγματος από το έμβρυο (ενός ή περισσότερων κυττάρων) πριν αυτό μεταφερθεί στην ενδομητρική κοιλότητα. Στη συνέχεια γίνεται έλεγχος του δείγματος αυτού αναφορικά με το γενετικό του υλικό. Με τον τρόπο αυτό, επιλέγονται τα περισσότερο βιώσιμα (καλύτερης ποιότητας) έμβρυα για μεταφορά στην μήτρα.

Ποια είναι τα πλεονεκτήματα του PGS;

Υψηλό ποσοστό επιτυχίας σε κάθε κύκλο.

Σύμφωνα με μελέτες το ποσοστό επιτυχίας στις εξωσωματικές που έχει δοθεί προτεραιότητα στην εμφύτευση εμβρύων με φυσιολογικό αριθμό χρωμοσωμάτων είναι υψηλότερο. Στην ίδια έρευνα φάνηκε ότι η πιθανότητα μιας επιτυχημένης εμφύτευσης μετά από προεμφυτευτικό έλεγχο ήταν αυξημένη περισσότερο από 50%.

Ακρίβεια στην αξιολόγηση των εμβρύων.

Δεν υπάρχουν ακόμη επαρκείς μελέτες αλλά φαίνεται το ποσοστό των αποτελεσμάτων με αληθή αποτελέσματα να ξεπερνά το 95%.

Μπορεί να χρησιμοποιηθεί για τη διάγνωση του συνδρόμου Down.

Το σύνδρομο αυτό οφείλεται σε περίσσεια χρωμοσωμάτων. Αυτό σημαίνει πως μπορεί να βρεθεί μέσω του PGS ακόμη και στις πιο ασυνήθιστες μορφές του.

Μειώνει το ρίσκο αποβολής.

Η φύση έχει δημιουργήσει την γυναικεία μήτρα με τρόπο τέτοιον ώστε να είναι λιγότερο δεκτική σε έμβρυα με ανωμαλίες. Αυτό σημαίνει ότι διαλέγοντας έμβρυα με φυσιολογικό γενετικό υλικό είναι πιο πιθανό η μήτρα να τα κρατήσει και να πετύχουμε την εμφύτευση.

Σε ποιους απευθύνεται ο PGS;

Μπορεί να εφαρμοστεί σε κάθε άτομο/ ζευγάρι που έχει επιλέξει τη μέθοδο της εξωσωματικής. Εκείνοι που ωφελούνται περισσότερο είναι:

  • Ασθενείς σε μεγάλη ηλικία.
  • Ασθενείς με ιστορικό πολλών αποβολών.

Στόχος μας η επιτυχία

Η επιτυχία μας στηρίζεται σε φιλικές για τη γυναίκα θεραπείες με στόχο τα ποιοτικά χαρακτηριστικά και όχι τα ποσοτικά.

×COOKIE POLICY

This website uses cookies to ensure you get the best experience on our website. Cookies are files that are stored in your browser and are used for basic browsing functionality and personalizing the user experience. By continuing to use our website, you accept the use of cookies.

 ✓  I ACCEPT