Ενδοκυτταροπλασματική ένεση σπερματοζωαρίων
[Intra - Cytoplasmic Sperm Injection (ICSI)]

Θεραπεία σε προβλήματα γονιμοποίησης.

Τι είναι η ενδοκυτταροπλασματική ένεση σπερματοζωαρίων (ICSI);

Είναι μια εξειδικευμένη εργαστηριακή τεχνική που αποτελεί επανάσταση στη θεραπεία προβλημάτων γονιμοποίησης και ιδιαίτερα σε περιπτώσεις ανδρικής υπογονιμότητας.
Πιο αναλυτικά, μετά τη συλλογή σπέρματος στο εργαστήριο, γίνεται η έγχυσή του κατευθείαν μέσα στο ωάριο. Αυτή είναι η βασική διαφορά από την κλασική εξωσωματική στην οποία το σπέρμα αφήνεται απλά μαζί με το ωάριο σε ένα τρυβλίο (δοχειάκι) και αφήνεται να γονιμοποιηθούν φυσικά. Το μεγάλο πλεονέκτημα της μεθόδου αυτής είναι ότι εφόσον γίνει συλλογή σπέρματος (ακόμη και πολύ μικρή ποσότητα), η γονιμοποίηση είναι εφικτή.

Ποια είναι τα πλεονεκτήματα της μεθόδου αυτής;

  • Η γονιμοποίηση μπορεί να γίνει ακόμη και σε πολύ μικρή ποσότητα σπερματοζωαρίων.
  • Η θεραπεία είναι αποτελεσματική σε πολλούς διαφορετικούς τύπους προβλημάτων που αφορούν τα σπερματοζωάρια.
  • Είναι ιδιαίτερα χρήσιμη ακόμη και σε υποψίες ότι υπάρχει κάποιο πρόβλημα στη γονιμοποίηση, όπως για παράδειγμα όταν υπάρχει υψηλό ρίσκο υπογονιμότητας ή μεγάλη ηλικία της μητέρας.
  • Παρόλο που δεν είναι εφικτό να εγγυηθούμε πως θα πετύχει η γονιμοποίηση, το ποσοστό επιτυχίας με τη μέθοδο αυτή κυμαίνεται στο 70%.
  • Είναι μια ευρέως διαδεδομένη μέθοδος.

Σε ποιούς απευθύνεται η ICSI;

Είναι χρήσιμη ιδιαιτέρα σε ζευγάρια που είναι αντιμέτωπα με τον παράγοντα της ανδρικής υπογονιμότητας. Αυτό μπορεί να σημαίνει πιθανό πρόβλημα με την πυκνότητα, την μορφολογία και την κινητικότητα του σπέρματος. Επιπλέον, η θεραπεία αυτή προτείνεται σε ζευγάρια που έχουν αυξημένο ρίσκο δυσλειτουργίας στη φάση της γονιμοποίησης.

Διαδικασία.

Η ICSI είναι μια διαδικασία που πραγματοποιείται στο εργαστήριο μετά τη λήψη ωαρίων (ωοληψία). Όπως αναφέρθηκε, το σπερματοζωάριο εγχύεται μέσα στο ωάριο και πιο συγκεκριμένα μέσα σε μια κοιλότητα με υγρό που ονομάζεται κυτταρόπλασμα. Αυτό γίνεται με τη βοήθεια ενός γυάλινου σταγονόμετρου με διάμετρο μικρότερη από την ανθρώπινη τρίχα. Στη συνέχεια, το(α) έμβρυο(α) μεταφέρονται στη μήτρα της γυναίκας. Έπειτα η διαδικασία δεν διαφέρει σε τίποτα από την εξωσωματική που ακολουθούμε στα υπόλοιπα ζευγάρια.

Στόχος μας η επιτυχία

Η επιτυχία μας στηρίζεται σε φιλικές για τη γυναίκα θεραπείες με στόχο τα ποιοτικά χαρακτηριστικά και όχι τα ποσοτικά.

×COOKIE POLICY

This website uses cookies to ensure you get the best experience on our website. Cookies are files that are stored in your browser and are used for basic browsing functionality and personalizing the user experience. By continuing to use our website, you accept the use of cookies.

 ✓  I ACCEPT